Strona główna    
Strona główna

PORADNIK

     
       
 
Komu przysługują ulgi?  
Kto ma prawo do przejazdów bezpłatnych?  
Kto może nakładać opłaty dodatkowe?  
Jak i gdzie zapłacić opłatę dodatkową?  
Jak można odwołać się od nałożonej opłaty lub złożyć skargę?  
Gdzie zgłaszać uwagi do funkcjonowania komunikacji?  
Gdzie można uzyskać informacje o rozkładzie jazdy i zmianach w komunikacji?  
Jak sprawdzić czy bilet nie jest fałszywy?  
Jak korzystać z Rozkładu?  
Jak można zostać ajentem?  
Jak wziąć udział w przetargu?  
Komu zgłaszać uwagi do zawartości i funkcjonowania Serwisu?  
       
 
Gdzie kupić bilety?
W górę
 
     
 

    Jednorazowe bilety MZK Tychy można nabyć we wszystkich kioskach "Ruchu" i "Kolportera" na terenie naszej sieci komunikacyjnej, a także w kilkuset innych punktach sprzedaży - kioskach, sklepach itp.
    Punkty te można rozpoznać po wywieszce "SPRZEDAŻ BILETÓW" z symbolem firmowym MZK Tychy.

    Jeśli w pobliżu jakiegoś przystanku brakuje punktu sprzedaży biletów jednorazowych MZK, prosimy o e-mail lub telefon do Kierownika Działu Gospodarki Biletowej (219 38 20 w. 25).

    Bilety okresowe i jednorazowe można nabyć w sieci naszych kolektur. W kolekturach tych mogą zaopatrywać się w bilety zarówno osoby prywatne, jak i osoby prawne (zakłady pracy, instytucje). Zakup biletów w kolekturach może być potwierdzony na życzenie kupującego fakturą VAT, uwzględniającą podatek od towarów i usług w wysokości 7%.

 
     
 
Komu przysługują ulgi?
W górę
 
     
      Wykaz osób, którym przysługują ulgi, wraz z wykazem dokumentów, których posiadanie uprawnia do przejazdów ulgowych, znajduje się w Załączniku nr 4 do Uchwały Rady Miasta.  
     
 
Kto ma prawo do przejazdów bezpłatnych?
W górę
 
     
      Wykaz osób, którym przysługuje prawo do bezpłatnych przejazdów, wraz z wykazem dokumentów, których posiadanie uprawnia do takich przejazdów, znajduje się w Załączniku nr 4 do Uchwały Rady Miasta.  
     
 
Kto może nakładać opłaty dodatkowe?
W górę
 
     
 

    Opłaty dodatkowe mogą nakładać wyłącznie upoważnieni przez MZK rewizorzy, w czasie kontroli biletów. Nasi rewizorzy, podczas przeprowadzanych kontroli, legitymują się identyfikatorem oraz legitymacją rewizora, którą mają obowiązek okazywać na każde żądanie pasażera. Są oni wyposażeni w środki łączności z Policją oraz ze Strażą Miejską.

    Wysokośc opłat dodatkowych, określona jest w Załączniku nr 3 do Uchwały Rady Miasta.

 
     
 
Jak i gdzie zapłacić opłatę dodatkową?
W górę
 
     
 

    Pasażer, który w czasie kontroli biletów nie posiadał ani ważnego biletu, ani pieniędzy na zapłacenie gotówką opłaty dodatkowej, aby nie narazić się na postępowanie przed Kolegium do Spraw Wykroczeń, powinien uiścić opłatę w terminie 7 dni
na poczcie lub w banku (decyduje data stempla), wypełniając wcześniej wszystkie części blankietu otrzymanego od rewizora.

    Można również uiścić je bezpośrednio w siedzibie MZK Tychy przy ul. Budowlanych 59,
w dni robocze w godzinach od 7:00 do 14:00 lub w Kolekturze MZK nr 1 przy ulicy
Bocheńskiego 4 (Hotelowiec) w godzinach od 14:00 do 20:00 w dni robocze oraz w soboty w godz. od 8:00 do 16:00.

Uwaga!

    Nieuiszczenie opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu w terminie 7 dni od daty jej wystawienia, spowoduje przymusowe ściągnięcie należności, z jednoczesnym doliczeniem dopłaty za czynności egzekucyjne.

    (Podstawa prawna: Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z 17.06.96 r.
- Dz. U. nr 36 poz. 161 z 1991 r. z późn. zmianami; Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z 27.12.1985 r.
- Dz. U. nr 1/86 poz.4.; Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie kosztów upomnienia oraz przypadków, w których egzekucja administracyjna może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia - Dz. U. nr 91, poz. 354 z 1991 r.)

 
     
 
Jak można odwołać się od nałożonej opłaty lub złożyć skargę?
W górę
 
     
 

    Każdy, kto ma uzasadnione zastrzeżenia do zasadności wystawienia przez rewizora opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu, może złożyć pisemne odwołanie, kierując pismo na adres: Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach, ul. Budowlanych 59, gdzie skargi i odwołania są rozpatrywane.

    W odwołaniu powinny znajdować się następujące informacje: imię i nazwisko oraz adres osoby składającej odwołanie, data i przybliżona godzina wystawienia opłaty dodatkowej, nr linii, nr rewizora oraz wiarygodny opis okoliczności uzasadniających złożenie odwołania. O sposobie załatwienia odwołania pasażer zostanie poinformowany pisemnie.

    Jeśli natomiast opłata dodatkowa została nałożona dlatego, że pasażer zapomniał wykupionego wcześniej biletu imiennego, albo nie miał w czasie kontroli legitymacji upoważniającej do zniżki lub do przejazdu bezpłatnego, to lepiej przyjść osobiście do siedziby MZK Tychy przy ul. Budowlanych 59 (w dni robocze w godzinach od 7:00 do 14:00) lub do Kolektury MZK nr 1 przy ulicy Bocheńskiego 4 - Hotelowiec - (w godzinach od 14:00 do 20:00 w dni robocze oraz w soboty w godz. od 8:00 do 16:00), gdyż po okazaniu legitymacji uprawniającej do przejazdów ulgowych lub bezpłatnych albo okresowego biletu imiennego zakupionego przed kontrolą, opłata dodatkowa może zostać zamieniona na opłatę manipulacyjną w wysokości 10,- zł.

 
     
 
Gdzie zgłaszać uwagi do funkcjonowania komunikacji?
W górę
 
     
 

    Uwagi dotyczące jakości funkcjonowania komunikacji oraz propozycje zmian w rozkładach jazdy można zgłaszać do MZK Tychy, wykorzystując specjalny formularz, pocztą elektroniczną lub - w dni robocze w godzinach od 6:45 do 14:45 - telefonując pod numer 219 38 20 w. 26 lub 27. W sprawach dotyczących jakości usług komunikacyjnych uwagi przyjmuje Kierownik Działu Nadzoru Ruchu, natomiast propozycje zmian w rozkładach jazdy prosimy kierować do Kierownika Działu Organizacji Ruchu. Pracę tych działów nadzoruje Główny Specjalista ds. Komunikacji.
    Oczekujemy również na listy przesyłane do nas na adres:

Miejski Zarząd Komunikacji
ul. Budowlanych 59
43-100 Tychy

 

 
     
 
Gdzie można uzyskać informacje o rozkładzie jazdy i zmianach w komunikacji?
 
     
 

    Informacje o rozkładzie jazdy i zmianach w komunikacji można uzyskać z ogłoszeń wywieszanych na naszych przystankach oraz w siedzibie MZK Tychy, w dni robocze w godzinach od 6:45 do 14:45, telefonując pod numer 219 38 20 w 24 lub 27, a także w godzinach od 14:00 do 20:00 w dni robocze oraz w soboty w godz. od 8:00 do 16:00, w Kolekturze MZK nr 1 przy ulicy Bocheńskiego 4 (Hotelowiec), telefonując pod numer 327 13 06. Informacje te można także uzyskać z komunikatów niniejszego Serwisu Internetowego oraz z informacji w prasie lokalnej.

    Można także zapisać się na naszą e-mailową listę dystrybucyjną. Subskrybenci listy będą otrzymywać na swoje konto e-mailowe Serwis Informacyjny, w którym znajdą się między innymi informacje o wszystkich nowych komunikatach na stronach Serwisu Internetowego MZK Tychy.

    Poza tymi godzinami można uzyskać informacje od dyspozytorów przewoźników obsługujących konkretne linie:

  • w sprawach dotyczących kursowania autobusów PKM Tychy
    - bezpośrednio z dyspozytorem - tel. 217 01 08
  • w sprawach dotyczących kursowania trolejbusów
    - bezpośrednio z dyspozytorem TLT - tel. 217 67 16
  • w sprawach dotyczących kursowania autobusów Meteor (linie: E-1, 69, 157, 294, 620)
    - bezpośrednio z dyspozytorem - tel. (601) 88 11 88
 
     
 
Jak sprawdzić czy bilet nie jest fałszywy?
W górę
 
     
 

    Wszystkie bilety MZK Tychy zabezpieczone są przed próbami fałszowania i podrabiania. Bilety drukowane są na specjalnym papierze, specjalnymi farbami i zawierają wiele zabezpieczeń.

    Najprościej bilet można sprawdzić, zwracając uwagę na:

1. papier: ze znakiem wodnym i kolorowymi włóknami świecącymi w świetle UV;
2. numerator: w kolorze zielonym, świecący na żółtozielono w świetle UV;
3. hologram w postaci paska (na biletach okresowych).

    Najbezpieczniej jest kupować bilety w naszych kolekturach i oznaczonych punktach sprzedaży.

 
     
 
Jak korzystać z Rozkładu?
W górę
 
     
 

    Rozkład jazdy składa się z dwóch części: spisu linii komunikacyjnych, podzielonych na poszczególne rodzaje środków komunikacji: linie autobusowe zwykłe, pośpieszne, trolejbusowe, mikrobusowe i szkolne oraz z spisu wszystkich przystanków z odnośnikami do linii autobusowych jadących przez dany przystanek.

    Najlepiej drukować rozkład jazdy na drukarce kolorowej, z włączonymi opcjami drukowania tła (Netscape - Page Setup) oraz tła i obrazów (Internet Explorer - Opcje internetowe - Zaawansowane - Drukowanie).

    Bez zgody MZK Tychy zabronione jest jakiekolwiek komercyjne wykorzystywanie (kopiowanie, powielanie, udostępnianie w formie fizycznej i elektronicznej, w tym drukowanie) informacji zawartych w Serwisie Internetowym MZK Tychy, a zwłaszcza rozkładów jazdy. Drukowanie rozkładów jazdy dozwolone jest tylko dla prywatnych, niekomercyjnych zastosowań.

    Czasy przejazdów pomiędzy poszczególnymi przystankami znajdują się na rozkładach jazdy wywieszonych na poszczególnych przystankach.

 
     
 
Jak można zostać ajentem?
W górę
 
     
 

   Liczbę punktów ajencyjnych sprzedających bilety okresowe staramy się dostosowywać do potrzeb pasażerów, a z drugiej strony - zwracamy uwagę na to, aby punkty ajencyjne nie były usytuowane zbyt blisko siebie, co ma zagwarantować ajentowi opłacalność tej działalności gospodarczej. W umowach na ajencyjną sprzedaż biletów okresowych zastrzegamy więc, że nie uruchomimy innych kolektur w promieniu 300 do 500 metrów, w zależności od wielkości miejscowości (promień ten jest mniejszy w dużych miastach, większy w małych).

    Każdy, kto na terenie objętym siecią MZK prowadzi działalność gospodarczą w sklepie, dużym kiosku lub innym punkcie usługowym (z wyjątkiem sklepów mięsnych, rybnych itp. - gdzie bilety mogłyby zostać uszkodzone), gwarantującym odpowiednie zabezpieczenie przed kradzieżą i spełniającym podstawowe wymogi estetyczne, może zostać ajentem sprzedającym bilety okresowe MZK, oczywiście o ile w bezpośrednim sąsiedztwie nie ma działającego już punktu ajencyjnego.

   Szczegółowych informacji w sprawie możliwości zawarcia umowy ajencyjnej udziela
Kierownik Działu Gospodarki Biletowej tel. 219 38 20 w. 25.

  Liczba punktów sprzedających bilety jednorazowe nie jest limitowana i praktycznie można sprzedawać je w każdym sklepie lub punkcie usługowym na terenie objętym siecią MZK. Kupując bilety jednorazowe ajent otrzymuje rabat, który jest jego źródłem przychodu. Wielu ajentów uzyskuje z tego tytułu spore zyski, a należy wziąć pod uwagę również i to, że sprzedawanie biletów MZK przyciąga do sklepu, kiosku czy punktu usługowego sporo dodatkowych klientów, co wyraźnie wpływa na zwiększenie obrotów firmy. Umowy na sprzedaż biletów jednorazowych podpisuje się w Kolekturze MZK nr 1 w Tychach przy ul. Bocheńskiego 4 (Hotelowiec). Należy zabrać ze sobą: dowód tożsamości, zaświadczenie o działalności gospodarczej wraz z kserokopią, pieczątkę. Można w tej sprawie zasięgnąć również informacji telefonicznej, dzwoniąc pod numer: 327 13 06.

 
     
 
Jak wziąć udział w przetargu?
W górę
 
     
 

   MZK ogłasza przetargi na obsługę linii komunikacyjnych zwykle pod koniec roku kalendarzowego, chociaż zdarzają się przetargi także w trakcie roku - zwłaszcza, gdy uruchamiamy nową linię komunikacyjną lub jesteśmy zmuszeni zmienić przewoźnika. Aby wziąć udział w przetargu należy wykupić specyfikację przetargową, w stosownym terminie wpłacić wadium i zgłosić swoją ofertę przygotowaną w sposób ściśle określony w specyfikacji.

   By dowiedzieć się w porę o ogłoszonym przetargu, należy bieżąco śledzić biuletyny
Urzędu Zamówień Publicznych.
   Nadto, informacji o mających się odbyć przetargach na przewozy w komunikacji miejskiej organizowanej przez MZK Tychy, udziela Główny Specjalista ds. Komunikacji
tel. 219 38 20 w. 26.

 
     
 
Komu zgłaszać uwagi do zawartości i funkcjonowania Serwisu?
W górę
 
     
      Uwagi do zawartości, funkcjonowania i wyglądu Serwisu Internetowego najlepiej wysyłać korzystając ze specjalnego formularza lub w sposób tradycyjny, na adres: poczta@mzk.pl.  
     
   Strona główna  

Przeczytaj najnowsze KOMUNIKATY

Ostatnia aktualizacja: 27 listopada 2000 roku

© Prawa autorskie: MZK Tychy, I.DEAL, wizerunek.pl.
Bez zgody MZK Tychy zabronione jest jakiekolwiek komercyjne wykorzystywanie
(kopiowanie, powielanie, udostępnianie w formie fizycznej i elektronicznej)
informacji zawartych w Serwisie Internetowym MZK Tychy, a zwłaszcza rozkładów jazdy.